Скасування ризикованості платника ПДВ

Майже кожний платник податку на додану вартість (ПДВ) зустрічався із блокуванням податкової накладної. Бухгалтер такого платника податку вже знає алгоритм подачі документів (таблицю даних) до податкового органу.

    В даний час податкова приймає рішення про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості, що має наслідком зупинення в реєстрації кожної податкової накладної.

    Для виходу із цього замкнутого кола, необхідно оскаржувати рішення податкової про про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості.


    Основним законодавчим актом у цій сфері є Податковий кодекс України, а також спеціальний підзаконний акт - Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених Постановою КМУ № 1165 від 11.12.2019р. (надалі — Постанова 1165).


    Перший етап:

   Платник податку отримує рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку через електронний кабінет у день прийняття такого рішення. У рішенні зазначається підстава та інформація, за якою встановлено відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

   У разі відповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку згідно з пунктом 8 додатка 1 у відповідних полях рішення зазначаються детальна інформація, за якою встановлено відповідність критеріям ризиковості платника податку, тип операції (придбання/постачання), період здійснення господарської операції, код згідно з УКТЗЕД/Державним класифікатором/умовним кодом товару, податковий номер платника податку, задіяного в ризиковій операції, дата включення платника податку, задіяного в ризиковій операції, до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.

    У разі отримання рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку платник податку має право подати на розгляд комісії регіонального рівня інформацію та копії відповідних документів, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку. 

    Документами, необхідними для розгляду питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, можуть бути:

 •     договори, зокрема     зовнішньоекономічні контракти, з     додатками до них;
      
 • договори, довіреності,     акти керівного органу платника податку,     якими оформлено повноваження осіб, які     одержують продукцію в інтересах платника     податку для здійснення операції;
      
 • первинні документи щодо     постачання/придбання товарів/послуг,     зберігання і транспортування,     навантаження, розвантаження продукції,     складські документи (інвентаризаційні     описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси,     акти приймання-передачі товарів (робіт,     послуг) з урахуванням наявних типових     форм та галузевої специфіки, накладні;
      
 • розрахункові документи     та/або банківські виписки з особових     рахунків;
      
 • документи щодо підтвердження     відповідності продукції (декларації     про відповідність, паспорти якості,     сертифікати відповідності), наявність     яких передбачено договором та/або     законодавством;
      
 • інші документи, що     підтверджують невідповідність платника     податку критеріям ризиковості платника     податку.
    У випадку отримання негативного рішення від  комісії регіонального рівня є ще можливість (право) подати скаргу до Комісії центрального рівня.    Другий (судовий) етап:

    Цей етап може розпочинатись після проходження першого етапу платником податку, але можна одразу оскаржувати до адміністративного суду рішення  про відповідність критеріям ризиковості платника податку.

    Для цього необхідно підготувати адміністративну позовну заяву, сплатити судовий збір та надати докази (документи) фактично ці ж самі, що вказувалось вище.


    Часто податкові органи приймають рішення із порушенням процедури передбаченої у Постанові №1165, це може відображатись у формальному посиланні на п. 8 Критеріїв; або прийняття такого рішення без подання платником податкової накладної на реєстрації (саме так, податкова без жодної податкової накладної виносить рішення про ризикованість).


    Верховний Суд в постанові від 23 червня 2022 року по справі № 640/6130/20 вказав, що рішенню Комісії щодо відповідності платника податку Критеріям ризиковості платника податку на додану вартість має передувати складання та направлення таким платником податкової накладної/розрахунку коригування, за наслідками чого здійснюється моніторинг платника податку, податкової накладної/розрахунку коригування. При цьому, встановленню наявності у контролюючих органах податкової інформації, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, яка стала відома контролюючому органу у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, має передувати моніторинг податкової накладної/розрахунку коригування, поданої для реєстрації. Отже, питання відповідності підприємства Критеріям ризиковості платника ПДВ має розглядатись Комісією регіонального рівня за наслідками подання товариством для реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування та моніторингу платника податку і податкової накладної/розрахунку коригування, що направлена для реєстрації. (аналогічно постанова ВС від 30 листопада 2021 року по справі №340/1098/20). 

    

    Але навіть, якщо податковий орган приймає рішення про про відповідність критеріям ризиковості платника податку, то податковий орган зобов’язаний чітко прописати в такому рішенні підстави для його прийняття та докази ризикованості. Оскільки при перегляді такого рішення про ризикованість в  адміністративному суді, суд буде зобов’язаний перевірити всі ці обставини (ст. 2 КАС України),  а податкова доказати свою правоту (ст. 77 КАС України). 

    Верховний Суд в постанові від 05 січня 2021 року по справі № 640/11321/20 зазначив, що комісія контролюючого органу, приймаючи рішення з посиланням на те, що у контролюючих органах наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданих для реєстрації податковій накладній/розрахунку коригування, має обґрунтувати суду на підставі якої інформації комісія дійшла такого висновку та надати належні, допустимі докази в підтвердження цієї інформації. (аналогічно  постанові ВС від 22 липня 2021 року по справі № 520/480/20 (№ К/9901/26405/20).


    Для досягнення успішного результату необхідно з самого початку (з моменту отримання рішення в електронному кабінеті) залучати адвоката і спільно з ним готувати документи та позицію для захисту платника податку. Бувають випадки, що через не вірні дії на першому етапі, на судовому етапі вже не має можливості доказати правоту платника податку.


Оскарження рішення ДПС про зупинення реєстрації податкової накладної (пдв)